Bądź nowoczesny - Mediuj !

Mediacja - czyli o co w tym wszystkim chodzi?!

Mediacja jest metodą rozwiązywania sporu alternatywą  dla  postępowania  sądowego a  może nawet  w niektórych  sytuacjach  wspierającą  postępowania sądowe zmierzająca  do  satysfakcjonującego obie  strony rozwiązania.


Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.


Zasady, które  obowiązują  postępowanie mediacyjne:


Dobrowolność – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Pozwala to na udział  mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym przyjęciem wypełnianienia wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.Obowiązuje strony i mediatora. Mediator zobowiązany jest do poinformowania stron na wstępie postępowania mediacyjnego o tym, że mają prawo do odstąpienia od mediacji na każdym jej etapie.


Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich.


Neutralność – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań. Kwestia rozwiązania sporu należy do stron. Mediator  nie podpowiada stronom własnych rozwiązań natomiast pomaga stronom  wypracować postanowienia urealnić je i ukonkretnić.

 

Poufność – przebieg mediacji jest całkowicie poufny. Zasada obowiązuje podczas sesji wspólnych i spotkań na osobności. Strony mogą przekazać osobom trzecim tylko takie informacje jakie wspólnie uzgodnią. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał od stron.


Akceptowalność – mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Również ważnym jest akceptowanie reguł i zasad mediacji, które są ustalane na początku wspólnego spotkania.

 


  Zgodnie z art. 259 (1) kpc, mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.


 


Jak sprawa trafia do mediacji?


  Mediacja może być prowadzona przed wniesieniem sprawy do sądu (mediacja pozasądowa), albo po wszczęciu postępowania - na podstawie postanowienia sądu.

  W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda stron.

  Każda ze stron może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Sprawa może  być  kierowana  do mediacji  wielokrotnie.


Jak długo może trwać mediacja?


    Postępowanie mediacyjne, do którego doszło na podstawie postanowienia sądu nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące.

  Na zgodny wniosek stron lub z innych ważnych powodów termin ten może zostać przedłużony, jeżeli będzie to sprzyjać ugodowemu załatwieniu sprawy.

    W mediacjach  prywatnych  poza sądowych czas trwania  mediacji zależy od  potrzeb  stron.


 

Jak przebiega mediacja?


 Medicja prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych.

 

 Zatem odbywa się na  podstawie:

- umowy  o mediacje  między stronami które nie radzą sobie z problemami i konfliktami. ( m.in  w sporach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych). Wówczas to same strony  dokonują wyboru mediatora lub w umowie wskazują sposób  jego wyboru.  

- bądź na zlecenie Sądu, który wskazuje  osobę mediatora  i czas jej przeprowadzenia bądź to strony.


Po otrzymaniu postanowienia sądu, bądź wniosku o przeprowadzenie mediacji - mediator kontaktuje się ze stronami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.

 Mediator wyjaśnia zasady i cele postępowania mediacyjnego. Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się taże odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.


   Ze spotkania mediator sporządza protokół, jeśli strony zawarły ugodę zostaje ona dołączona do protokołu

i przekazana do właściwego Sądu. Strony od mediatora również otrzymują odpis tych dokumentów.  

W przypadku braku porozumienia strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw czy oświadczeniami składanymi przed mediatorem i nie mogą powoływać się na nie w trakcie dalszego postępowania przed sądem.

 


Jak może zakończyć się mediacja?


  Mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony.

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego.


  Zatwierdzona przez sąd ugoda (na wniosek stron) ma moc prawną ugody zawartej przed sądem i kończy postępowanie.


 Jeśli ugoda, której nadano klauzulę wykonalności nie została wykonana, można skierować jej wykonanie do egzekucji komorniczej.


 W przypadku braku ugody, strony mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowym.


Mediacja  nie zamyka  do  wszczęcia  lub prowadzenia  postępowania sądowego.


 Nawet  gdy  mediacja nie zakończy się podpisaniem  ugody  strony zawsze mogą wystąpić  na  drogę postępowania sądowego.Ile kosztuje mediacja?


    Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.

     

   Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.

 

   W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne - 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł). Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.


Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 r.,  poz. 921).


 W sprawach  prywatnych  mediacji  koszt  ustalany jest indywidualnie.       Jakie są korzysci z mediacji?


- możliwość zrozumienia strony  i jej działań,

- wypowiedzenie własnych potrzeb i interesów,

- możliwość wypracowania porozumienia przez obie strony, które będzie możliwe w realizacji,

- postępowanie jest krótsze i tańsze,

- brak wygranego i przegranego. Satysfakcjonujące rozwiązanie daje możliwość wygranej obu stron  w przeciwieństwie do arbitralnych rozstrzygnięć i pozwala na dalszą współpracę w kolejnych trudnych sytuacjach,

- unikamy stresu i rozgłosu oraz oszczędzamy czas w przeciwieństwie do postępowania sądowego.Co warto wiedzieć  jeszcze o Mediacji?


  Mediacja nie jest poradnictwem, doradztwem ani terapią.

  Mediacja nie jest też sądem ani arbitrażem. Mediator nie rozstrzyga sporów.

  Każdy rodzaj sporu można poddać mediacji.

  Nawet jeśli mediacja nie zakończy się ugodą to i tak zawsze warto próbować.


  By doszło do zawarcia porozumienia  potrzebna jest dobra  wola  i chęci obu stron, ich dojrzałość,

zrozumienie i poczucie  odpowiedzialności.