Mediator  - nowy zawód, nowe kwalifikacje.

Zostań Mediatorem

KURS MEDIATORA

Szkolenie dla przyszłych  mediatorów.

 

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania sporów  dla  takich postępowań jak  arbitraż czy sąd. Mediacja była już znana w starożytnych  miastach Grecji, Rzymie. Niektórzy teoretycy twierdzą, że  słowo mediacja wywodzi się  od słowa mediare znaczy  pośredniczyć lub od medus środkowy, bezpośredni. Zatem to postępowanie, w którym trzecia osoba  pośredniczy pomaga

 w udrożnieniu kanału komunikacyjnego, wspiera w znalezieniu rozwiązania konfliktu w  sposób satysfakcjonujący obie strony.  Ważnym są predyspozycje  i  umiejętności  w  pośredniczeniu między  ludźmi  będącymi w  konflikcie  jak również  wiedza

 i narzędzia w zakresie  prowadzenia  postępowania mediacyjnego.

dla  kogo?

dla pedagogów, socjologów, prawników, przedsiębiorców, urzędników i wszystkich  chcących zdobyć nowe kwalifikacje

 i umiejętności  do  wykonywania  zawodu mediatora (PKD 69.10 Z), rozwinąć nowe kompetencje, które  można wykorzystać

  w wielu dziedzinach życia.

cel?

nabycie podstawowych teoretycznych i praktycznych  umiejętności  do wykonywania pracy  mediatora  w sprawach  cywilnych,  rodzinnych, gospodarczych i karnych,

gdzie?

Kielce

ile osób?

liczba osób  ograniczona 6-12 osób

kiedy ?

46 h /weekendowo (od piątku  do  niedzieli)

 

zadzwoń i zapytaj o termin

 

Korzyści:

1. szkolenie  uprawnia  do  ubiegania  się  do wpisania  na  Listę  Stałych  Mediatorów  prowadzoną przez Prezesa Sądu  Okręgowego,

2. umiejętności  zdobyte  na szkoleniu pozwalają na  wykorzystanie  ich w wielu dziedzinach życia  zawodowego i życia  codziennego,

3.  zdobywasz nowe  kwalifikacje.

 

Istnieje możliwość zapłaty w  dwóch  ratach.

TERMIN

zadzwoń ! :)

 

Szkolenie  jest zgodne ze standardami  Szkolenia Mediatorów  uchwalonymi przez Społeczną Radę  do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości  z dna 29 października 2009 roku

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kompetencje:

Prowadzisz wstępne spotkania ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację

 i zawierania kontraktu mediacyjnego,

Prowadzisz  sesje mediacyjne zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych

Dokonujesz  analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją,

Stosujesz  poznane  sposoby  radzenia  sobie   z  impasem,  patem i zastojem,

Tworzysz  dokumentację dotycząca  postępowania mediacyjnego.

 

Wiedza

Znasz rys historyczny, definicję, cel i procedurę postępowania mediacyjnego,

Znasz i rozumiesz formalno-prawne zasady pracy mediatora,

Wiesz jaka jest  rola  mediatora w  postępowaniu mediacyjnym,

Wiesz jak  radzić sobie  z  trudnymi  sytuacjami  podczas  mediacji,

 Wiesz jak reagować w sytuacjach: braku równości stron, ich i swoimi emocjami,

Znasz  bariery w  prowadzeniu  postępowania mediacyjnego,

Znasz  aspekty prawne  postępowania mediacyjnego,

 Znasz  kolejność tworzenia  dokumentacji.

 

Umiejętności

Potrafisz wymienić rodzaje mediacji i wskazać ich zastosowanie w praktyce,

Potrafisz   znaleźć  podstawy prawne  w obowiązujących przepisach,

Potrafisz zastosować podstawy prawne w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania mediacyjnego.

Umiesz stworzyć własny  monolog mediatora,

Potrafisz samodzielnie prowadzić postępowanie mediacyjne zgodnie z krajowym i międzynarodowymi standardami,

Potrafisz zdefiniować  konflikt i znaleźć jego źródło,

Potrafisz wykorzystać  poznane narzędzia, techniki i strategie  mediacyjne, 

Potrafisz przygotować i skonstruować dokumentację postępowania mediacyjnego.

 

 

 

Program

 Moduł I

Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:

1. Przebieg postępowania mediacyjnego.

2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).

 3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.

4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.

5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.

 6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora

 Moduł II

Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

 1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.

2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) - podobieństwa i różnice.

3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy, BATNA).

 

Moduł III

Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji

1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.

 2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu właściwych technik mediacyjnych.

3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności: - umiejętności aktywnego słuchania, - zadawania pytań, - umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).

 4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności: - umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,

5. umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,

- umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.

6. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności: - umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji, - umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.

7. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.

8. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.

9. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

Moduł IV

Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych

 1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.

 2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.

3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.

 4. Prowadzenie dokumentacji.

5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

 6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie - sprawy karne i cywilne (rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory zbiorowe itp.

 

Wiedzę i umiejętności będą  przekazywane poprzez:

•Symulacje mediacji

•Analizę studiów przypadków

•Demonstracje mediacji

•Ćwiczenia – indywidualne i w grupach

•Dyskusje i refleksje uczestników

•Wykłady teoretyczne i prezentacje.

 

Rejestracja  przez  telefon 602228081 bądź stronę w zakładce  kontakt  lub  bezpośrednio przez  mail  izabela.buszewicz@gmail.com

 

Kielce: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=256540&preview=1

Łódź https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=256524&preview=1

Serdecznie zapraszam 

 

Zobacz również!!!

http://www.itff.eu/mediator-nowy-zawod-nowe-kwalifikacje/

 

poniżej plik pdf, możliwość pobrania