Mediacje – sposób na rozwiązanie sporu

podanie ręki

Kancelaria Adwokat Izabeli Buszewicz zajmuje się przede wszystkim mediacjami, które są jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Rozmowy prowadzi mediator – osoba trzecia, która jest bezstronna i neutralna. Zadaniem mediatora jest przede wszystkim doprowadzenie do osiągnięcia satysfakcjonującego obie strony konsensusu, ale też wspieranie komunikacji i łagodzenie ewentualnych emocji.

Nasz zespół specjalizuje się w mediacjach dotyczących spraw gospodarczych, cywilno-prawnych i rodzinnych. Rocznie podejmujemy się kilkudziesięciu takich sporów.

Mediacja się opłaca.

Warto skorzystać z mediacji

Mediacja stanowi alternatywę dla postępowania sądowego. To jeden z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów, który daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy Stronami znajdującymi się w sytuacji spornej. Przede wszystkim to sposób na wypracowanie porozumienia satysfakcjonujące obie strony.

Mediacjami zajmujemy się od 2008 roku. Jesteśmy mediatorami wpisanymi na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną m.in. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach dopisać oraz Listę Mediatorów Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej prowadzoną m.in. przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach.

 

Nasi mediatorzy mają doświadczenie zarówno w prowadzeniu mediacji jaki i negocjacji oraz byli moderatorami, a także organizatorami licznych konferencji na temat mediacji i innych form polubownego rozwiązywania konfliktów.

Dla Państwa w sposób profesjonalny zajmują się także mediacjami on- line, których celem jest wypracowanie porozumienia w dogodnym dla Państwa czasie i bez względu na odległość jaka dzieli strony i mediatora - jedynie przy użyciu komputera, telefonu lub tabletu, bez konieczności spotkań. Jednakże jeśli Państwo wyrazicie potrzebę spotkań w rzeczywistości przy okrągłym stole z możliwością rozmowy w przyjaznej atmosferze zmierzającej do polubownego rozwiązania sporu jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zorganizujemy spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie.

Postępowanie mediacyjne jest poufne, pozwala stronom na samodzielne rozwiązanie sporu. Sprzyja obniżeniu negatywnych emocji.

W postępowaniu mediacyjnym obowiązują zasady, które podczas spotkań mediacyjnych przedstawia Mediator.

Zasady mediacji:

Dobrowolność – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji. Strony mogą na każdym etapie postępowania mediacyjnego z niego zrezygnować. Zasada ta umożliwia udział w mediacji w dobrej wierze i wypełnienie wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronność – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane.
Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich.

Neutralność – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i proponowanych przez strony rozwiązań. Kwestia rozwiązania sporu należy do stron. Mediator nie podpowiada stronom własnych rozwiązań natomiast pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia i jego urealnieniu.

Poufność – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu mediacyjnym jest poufne.
Mediator i strony są zobowiązane do zachowania w tajemnicy tego, co usłyszał od stron.

Akceptowalność – mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Również ważnym jest akceptowanie reguł i zasad mediacji, które są ustalane na początku wspólnego spotkania.

Mediacja - prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych.

Zatem odbywa się na podstawie:

  • umowy o mediację między stronami które nie radzą sobie z problemami i konfliktami. ( m.in w sporach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych).

Wówczas to same strony dokonują wyboru mediatora lub w umowie wskazują sposób jego wyboru. Koszty mediacji określa umowa zawarta pomiędzy mediatorem a stronami.

  • bądź na zlecenie Sądu (także w sprawach karnych).

Strony mogą wybrać mediatora z listy Stałych Mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego. Sąd na wniosek stron kieruje sprawę do mediacji i wyznacza czas jej trwania.

Ze spotkania mediator sporządza protokół, jeśli strony zawarły ugodę zostaje ona dołączona do protokołu celem przekazania do właściwego Sądu. W przypadku braku porozumienia strony nie są związane propozycjami wzajemnych ustępstw czy oświadczeniami składanymi przed mediatorem i nie mogą powoływać się na nie w trakcie dalszego postępowania przed sądem.

Korzyści z mediacji:

możliwość: zrozumienia strony i jej działań, wypowiedzenie własnych potrzeb i interesów, wpracowania porozumienia przez obie strony, które będzie możliwe w realizacji, postępowanie mediacyjne jest krótsze i tańsze niż postępowanie sądowe, unikamy stresu i rozgłosu oraz oszczędzamy czas w przeciwieństwie do postępowania sądowego brak wygranego i przegranego.

Warto zauważyć, że: Satysfakcjonujące rozwiązanie daje możliwość wygranej obu stron w przeciwieństwie do arbitralnych rozstrzygnięć i pozwala na dalszą współpracę w kolejnych trudnych sytuacjach (szczególnie gospodarczych, rodzinnych)

Co warto jeszcze wiedzieć?

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania sporów.
Podczas mediacji nie musi dojść do zawarcia ugody. Mediacja pomaga w wyjaśnieniu stanowisk i próby wysłuchania, wyjaśnienia i zrozumienia wzajemnego przez strony.

Mediacja nie jest poradnictwem, doradztwem ani terapią. Mediacja nie jest też sądem ani arbitrażem. Mediator nie rozstrzyga sporów.

Każdy rodzaj sporu można poddać mediacji.

To o czym warto pamiętać decydując się na mediacje to to, że muszą być one dobrowolne, bezstronne, neutralne, szybkie, profesjonalne i poufne! O to dba zespół naszych doświadczonych mediatorów, dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Mediacja zamiast Sądu (np.w sprawie o alimenty)

Osoby samotnie wychowujące dzieci, które ubiegają się o świadczenie „500 plus”, muszą dopełnić formalności dotyczących alimentów. W takim przypadku niezbędny jest wyrok albo ugoda mediacyjna o alimenty zatwierdzona przez Sąd.

Chcąc uregulować kwestię alimentów nie trzeba iść do Sądu. Można skorzystać z alternatywy jaką jest mediacja. Zawarcie ugody o alimenty przed mediatorem niesie za sobą same korzyści – jest szybciej, taniej i sprawniej.

Do zawarcia ugody potrzebna jest zgoda obu stron – otrzymującej i płacącej alimenty. W razie, gdy potrzebna jest zgoda tylko jednej osoby, nasi mediatorzy podejmują czynności zmierzające do kontaktu z drugą stroną.

Treść i warunki ugody można ustalić zarówno przez telefon, e-mail, jak i na wspólnym spotkaniu. Wybór należy do klientów.

Jeśli strony są zgodne, to cała procedura zajmuje jeszcze mniej czasu. Jeśli natomiast nie ma między stronami zgody, wówczas nasza kancelaria podejmuje próby znalezienia między klientami porozumienia. Po zawarciu ugody, koniecznym jest złożenie jej do Sądu wraz z wnioskiem o jej zatwierdzenie. Sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym tj. bez konieczności stawiennictwa w Sądzie i przesyła stronom listem poleconym na wskazany przez nich adres zatwierdza taką ugodę. 

Zatwierdzona ugoda ma moc wyroku sądowego.